เกร็ดความรู้แสวงบุญ

โปรแกรมทัวร์แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่หลักๆๆที่ผมจะนำทุกท่านไปกราบสักการะ ดังนี้

  1. สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ดินแดนตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พุทธคยาในสมัยพุทธกาลอยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ซึ่งเป็นสถานที่มีความร่มรื่นเป็นรมณียสถาน เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิตเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุขอยู่ ๗ สัปดาห์ สถานที่สำคัญๆในพุทธคยา เช่น พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ บ้านนางสุชาดา เขาดงคสิริ(เขาบำเพ็ญเพียร) เป็นต้น
  2.  สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ดินแดนปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา "มหาปรินิพพานวิหาร" ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญสถูปใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธรูปปรางปรินิพพาน"อยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย
  3.  สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 ดินแดนประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ประเทศเนปาล เป็นสังเวชนียสถานแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในประเทศเนปาล "ลุมพินีวัน" ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยใช้ชื่อว่า "ลุมพินี ที่ประสูติพระพุทธเจ้า" ลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสำคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ "เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช" ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ ยังมี "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้าอโศก
  4.  สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่ปฐมเทศนา ตั้งอยู่ที่เมืองสารนารถ ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ."ธรรมเมกขสถูป" เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่
 
เมืองสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ
  • เมืองนาลันทา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่มีความมั่่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนอาศัยอยู่อย่างงหนาแน่น ผู้คนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เมืองนาลันทายังมีความสำคัญคือเป็นสถานที่เกิดและนิพพานของท่านพระสารีบุตร
  • เมืองราชคฤห์ เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนคร เป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกยังปรากฏอยู่มากมาย เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม ถ้ำสัตบรรณคูหาที่ทำสังคายนาครั้งแรก เป็นต้น

  • เมืองไวสาลี นครแห่งเทวดา ในสมัยพุทธกาลเมืองไวสาลียังเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนในพรรษาสุดท้ายและทรงปลงพระชนมายุสังขารที่ปาวาลเจดีย์
  • เมืองสาวัตถี  นับว่าเป็นเมืองสำคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สำคัญ เพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด เพราะมีผู้อุปถัมภ์สำคัญ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เป็นต้น
  • และยังมีสถานที่อีกมากมายที่เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนา ไปฟังกันต่อช่วงเดินทางครับ มีประวัติศาสตร์และสถานที่ที่เยี่ยมชมอีกมากมายครับ