เลิศบุญทัวร์ ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/11035

การแสวงบุญ หรือการจาริกไปเพื่อทำการบูชาสังเวชนียสถาน เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยในสมัยนั้นชาวพุทธจะจาริกแสวงบุญโดยเดินทางมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ในภายหลังมีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ผู้มีศรัทธาควรไปยัง ณ สถานที่ใด เพื่อยังให้เกิดความเจริญใจ (ด้วยศรัทธา เสมือนเข้าเฝ้าพระพุทธองค์) พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า สถานที่ควรไปเพื่อยังให้เกิดความแช่มชื่น เบิกบานใจ เจริญใจ และสังเวชใจเมื่อได้ไป คือ สังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบลดังพระพุทธพจน์ดังต่อไปนี้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น ควรให้เกิดความสังเวชแห่งกุลบุตรผู้มีศรัทธา ๔ แห่งนี้ ๔ แห่งเป็นไฉน คือ สถานที่ควรเห็น ควรให้เกิดความสังเวชแห่งกุลบุตรผู้มีศรัทธาว่า พระตถาคตประสูติ ณ ที่นี้ ๑ พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ที่นี้ ๑ พระตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ณ ที่นี้ ๑ พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น ควรให้เกิดความสังเวชแห่งกุลบุตรผู้มีศรัทธา ๔ แห่งนี้แล ฯ

โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการจาริกแสวงบุญไปยังสังเวชนียสถานด้วยความศรัทธาว่า

ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ (สังเวชนียสถาน) มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ

— พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน

ทัวร์อินเดียแสวงบุญ

ทัวร์อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน เป็นทัวร์ที่นำทุกท่านเดินทางกราบสักการะ4สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ซึ่งสถานที่หลัก คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำท่านชมสถานที่จริงที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลตามพุทธประวัติ

ที่พักพักโรงแรม โรงแรมที่เราเลือกให้เป็นโรงแรมอย่างดี ที่มีความคุ้นเคยกับการต้อนรับชาวไทย และอาหารนานาชาติ รสชาติกลางๆๆ

พักวัด ที่นอนเป็นเตียงเดี่ยว ไม่นอนเบียด มีห้องน้ำในตัว อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารไทย

การเดินทางภายในอินเดีย เราจะนั่งบัสปรับอากาศตลอดการเดินทาง และใช้รถคันเดียวตลอด

ทีมงานเลิศบุญทัวร์เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ มีประสบการ์ณการนำทัวร์มามากกว่า 15 ปี พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์สี่สังเวชนียสถาน เลิศบุญทัวร์

รายละเอียดการเดินทางทัวร์แสวงบุญ สี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย - เนปาล

 

รอบเดินทาง

          รายละเอียด

ราคา

ที่พัก

วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 

บินตรงโดยสายการบินแอร์เอเชีย

กราบสักการะครบสี่สังเวชนียสถาน 

 

ได้เข้าสักการะรามคามสถูป ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีเพียงสถูปนี้แห่งเดียวที่ยังไม่มีการขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุ และภายในสถูปนี้มีพญานาคคอยเฝ้าดูแลพระบรมสารีริกธาตุไว้ไม่ให้ใครเข้ามา 

 

45,000 บาท

 Download Program

พักโรงแรม 5 เมือง

พักวัด 2 เมือง

วันที่ 2 - 11 พฤศจิกายน 

บินตรงโดยสายการบินไทย

รอบนี้อิ่มใจ ครบสี่สังเวชนียสถาน

ได้เข้าสักการะรามคามสถูป ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีเพียงสถูปนี้แห่งเดียวที่ยังไม่มีการขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุ และภายในสถูปนี้มีพญานาคคอยเฝ้าดูแลพระบรมสารีริกธาตุไว้ไม่ให้ใครเข้ามา 

45,000 บาท

Dowmload Program

พักโรงแรม 4 เมือง พักวัด 2 เมือง

รอบ EXCLUSIVE

วันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน

 เต็มแล้ว

ครบสี่สังเวชนียสถาน และ ถ้ำมรดกโลก แบบพรีเมี่ยม

ไปครั้งเดียวได้ครบทุกสถานที่ จบในครั้งเดียว

รอบนี้ เดินทางสบาย รอบอื่น ไม่เหนื่อย เดินทางแบบชิลๆๆ 

70,000 บาท

Dowmload Program

พักโรงแรม 

 เต็มแล้ว

27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม

เต็มแล้ว

ครบสี่สังเวชนียสถาน

พักวัดไทย

เต็มอิ่มกับเมืองคยาและกุสินารา

45,000 บาท

พักวัดไทย

 

เลิศบุญทัวร์ ทัวร์แสวงบุญ ทัวร์สี่สังเวชนียสถาน