ดินแดนปรินิพพานของพระพุทธองค์

ดินแดนปรินิพพานของพระพุทธองค์

กุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน