ทัวร์สังเวชนียสถาน 11 - 20 ตุลาคม 2567

เลิศบุญทัวร์ ทัวร์สี่สังเวชนียสถาน

อัตราค่าบริการท่านละ 45,000 บาท

*** อัตรานี้รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับตามที่ระบุ


***อัตรานี้รวมที่พัก วีซ่าอินเดียและเนปาล ประกันการเดินทางและสุขภาพต่างประเทศ

การเดินทาง

เดินทางขาไป วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567    

โดยสายการบินแอร์เอเชีย

เที่ยวบิน                      สนามบินดอนเมือง - ลักเนาว์           

FD146                         18.20 น. – 20.20 น.

 

 

เดินทางขากลับ             วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567     โดยสายการบินแอร์เอเชีย

เที่ยวบิน                       ลักเนาว์  -  สนามบินดอนเมือง     

FD147                          20.55 น. – 02.00 น.   

 

การเดินทางภายในอินเดีย เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ไม่มีการเปลี่ยนรถ ใช้รถคันเดิมตลอดการเดินทาง

สถานที่พัก

  • พักโรงแรม : โรงแรมระดับ 4 ดาว นอนห้องละ 2 ท่าน
  • โรงแรมที่ทางทัวร์ได้เลือกสรรให้นั้น เป็นโรงแรมที่ส่วนใหญ่คนไทยไปพักบ่อย เจ้าหน้าที่จะคุ้นเคยกับการบริการคนไทย อาหารรสชาติกลางๆๆ
  • พักวัด : นอนห้องละ 2 - 4 ท่าน ขึ้นอยู่กับทางวัดจัดให้ มีห้องน้ำในตัว เตียงนอนเดี่ยว อาหารไทย 
  • ในปัจจุบันนั้นทางวัดได้จัดที่พักให้กับผู้มาจาริกแสวงบุญมาพักอาศัย โดยมีจิตอาสามาช่วยทำความสะอาด ทำอาหารไทยให้กับทุกท่านรับประทาน ที่พักสะอาด สะดวกสบาย

แผนการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ลักเนาว์ อินเดีย

15.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู1 สายการบินแอร์เอเชีย (Airasia Airline) โดยมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวก

18.50 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองคยา ประเทศอินเดีย โดยสารการบินแอร์เอเชีย (Airasia Airline) เที่ยวบินที่ FD146 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.55 ชั่วโมง) มีอาหารอุ่นร้อนบริการบนเครื่องบิน

21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโชธารี จรัญสิงห์ ( Chaudhary Charan Singh  International Airport) เมืองลักเนาว์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำทุกท่านเข้าพักโรงแรม  เมืองลักเนาว์

ที่พัก : Hotel  4 star

วันที่สอง   ลักเนาว์ สาวัตถี - ลุมพินี (ประเทศเนปาล)               

 ** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล**

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

07.00 น.        คณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองสาวัตถี ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

เมืองสาวัตถี ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล ซึ่งในครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เดินทางเสด็จมาประทับ จำพรรษาที่เมืองแห่งนี้รวมทั้งหมด 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมาย ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สำคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือ ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์และเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุดสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ครั้งนี้ คือที่โคนต้นมะม่วง หรือ คัณฑามพพฤกษ์ในเมืองสาวัตถี นำท่านชมสถูปคฤหาสน์ของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและ สถูปบ้านบิดาของท่านองคุลิมาล นำท่านชม วัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอารามที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี และที่วัดแห่งนี้พระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา นมัสการพระคันธวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอารามที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี และที่วัดแห่งนี้พระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19

11.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยเชตวัน / ทำบุญถวายผ้าป่า

บ่าย              เยี่ยมชม ยมกปาฏิหาริย์ สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ผู้ปราบเหล่าเดียรถี และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงห์ โปรดพุทธมารดาตามพุทธประเพณี

จากนั้น          ออกเดินทางไปยังลุมพินี (ประเทศเนปาล ) ระยะทาง 178 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง ตามสภาพจราจร

   

ที่พักคืนนี้       เข้าพัก ณ วัดไทยลุมพินี

                                                      

วันที่สาม ลุมพินีทั้งวัน   

*** สถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศเนปาล พุทธสังเวชนียสถานที่ 1

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทยลุมพินี

เช้า               นำทุกท่านสู่ สวนศักด์สิทธิ์ ลุมพินีวันเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์ และ กรุงเทวทหะ ภายในสวนลุมพินีแห่งนี้มี "วิหารมายาเทวี"ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส และชมสระโบกขรณี กราบสักการะเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

11.00น.       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารวัดไทย/ทอดผ้าป่าสามัคคี

บ่าย              นำพาทุกท่านเดินทางเข้าสักการะ “สถูปรามคาม”เป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แห่งนครเทวทหะ เป็นสถูปที่พระญาติฝ่ายพระมารดาสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับส่วนแบ่งมาหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่เมืองกุสินาราแห่ง 

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ วัดไทยลุมพินี /ทำบุญถวายผ้าป่า/ พักผ่อนตามอัธยาศัย

                                                          

วันที่สี่ ลุมพินี กุสินารา (ประเทศอินเดีย) 

*** สถานที่ปรินิพพาน พุทธสังเวชนียสถานที่ 2

เช้า          นำทุกท่านเดินทางกลับเข้าด่านอินเดียผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของเนปาล – อินเดีย

จากนั้น     รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960/ ทำบุญถวายผ้าป่า ตามกำลังศรัทธา เมื่อได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางไปยังเมืองกุสินาราระยะทาง 150 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ / ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า


บ่าย           นำทุกท่านเข้ากราบสักการะและถวายผ้าห่มองค์พระพุทธรูปปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน จากนั้นเข้ากราบสักการะ มกุฏพันธนเจดียสถานที่ถวายพระเพลิง

18.00 น.      ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของ Royal Residency/

                    พักผ่อนตามอัธยาศัย

                                                   

วันที่ห้า กุสินารา - ไวสาลี - ปัตนะ   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

 

จากนั้น          นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองปัตนะ ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงตามภาพจราจร

 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยระหว่างทาง / ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า

 

บ่าย              นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองไวสาลี นำท่านเข้าสักการบูชา ภูฏาคารศาลาป่ามหาวันเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพุทธองค์ พร้อมกับบริวาร สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครั้งแรกในโลกและชม สาอโศก ที่สมบูรณ์ที่สุดและงดงามที่สุดของอินเดีย

 

หลังจากนั้น   นำทุกท่านเข้าสักการะปาวาลเจดีย์ สารีริกธาตุพระสถูปเจดีย์ สถานที่ปลงพระชนมายุสังขาร 

 

18.00 น.        ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของ PANACHE HOTEL/พักผ่อนตามอัธยาศัย

             

                                       

วันที่หก :  ปัตนะ – นาลันทา - ราชคฤห์

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

07.00 น.        ออกเดินทางสู่เมืองนาลันทา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงตามสภาพจราจร

เช้า              นำทุกท่านเข้ากราบสักการะและถวายผ้าห่ม หลวงพ่อพระพุทธรูปองค์ดำ  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุนับพันปี ชาวท้องถิ่นเชื่อว่าหลวงพ่อสามารถดลบันดาลให้หายเจ็บหายป่วย คณะแสวงบุญที่เลื่อมใสศรัทธาจึงพากันไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากนั้น     นำท่านเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยนาลันทา(เก่า) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในโลก ปัจจุบันเหลือซากปรักหักพังที่สะท้อนให้เห็นถึงยิ่งใหญ่ในอดีต กราบสักการะบูชาสถูปบ้านและสถานที่นิพพานของพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวา

11.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของวัดไทยระหว่างทาง

บ่าย     นำทุกท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฎ สถานที่ที่เป็นรมณียสถานสำราญพระราชอัธยาศรัยของพระพุทธเจ้า (ระยะทางขึ้นเขาคิชกูฎประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเดินขึ้นเขาลาดชัน แต่ปูลาดเดินง่าย เดินสะดวก แนะนำ ผู้ใหญ่ที่ขาเจ็บ หัวเข่าเจ็บ ขาไม่ดี เดินไม่ค่อยไหว ที่นี่มีเสลียงไว้ให้บริการ ถ้าต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้า) กราบสักการบูชา ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ สถานที่ที่อัครสาวกเบื้องซ้ายด้านผู้มีฤทธิ์มากได้สำเร็จพระอรหันต์ สักการะ ถ้ำสุกรขาตา หรือ ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่อัครสาวกเบื้องขวาด้านผู้มีปัญญาเป็นเลิศ สำเร็จพระอรหันต์ จากนั้นขึ้นสักการะบูชาที่ พระคันธกุฎี กุฏิพระพุทธเจ้า และกุฏิพระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม วัดพระเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาสร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสถานที่เกิดวันมาฆบูชา และทรงจำพรรษาที่วัดแห่งนี้

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

วันที่เจ็ด :  ราชคฤห์ - พุทธคยา

*** สถานที่ตรัสรู้ พุทธสังเวชนียสถานที่ 3

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

จากนั้น         นำพาทุกท่านเดินทางสู่ เขาดงคะสิริ เข้ากราบสักการะถ้ำที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกกรกิริยา สวดมนต์ เจริญภาวนา

เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของวัดไทยระหว่างทาง / ร่วมทำบุญผ้าป่า

                   จากนั้นออกเดินทางไปยังเมืองพุทธคยา ใช้เวลาเดินทาง 2 – 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ตามสภาพจราจร

บ่าย              เดินทางถึงเมืองพุทธคยา นำทุกท่านเข้าที่พัก ณ วัดป่าพุทธคยา เพื่อเก็บกระเป๋าสัมภาระ

จากนั้น          นำทุกท่านเข้าสักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมสวดมนต์บูชา และกราบสักการะองค์พระพุทธเมตตา จากนั้น อิสระซื้อของฝาก

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารวัดป่าพุทธคยา / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด :  พุทธคยาทั้งวัน 

 

เช้า               ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

 

จากนั้น          รับประทานอาหารเช้า

                                    นำทุกท่าน ถวายผ้าห่มพระพุทธเมตตา พระแท่นวัชรอาสน์ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำทุกท่านเข้ากราบสักการะและเวียนประทักษิณรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา และ ชม สัตตมหาสถาน ที่พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ 7 สัปดาห์ คือ อนิมิสสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ และสระมุจลินทร์

 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดป่าพุทธคยา

 

บ่าย           นำทุกท่านเยี่ยมชมสถูปบ้านนางสุชาดา สถานที่ลอยถาดเสี่ยงทาย สถานที่ถวายข้าวมธุปายาส และ วัดพุทธนานาชาติ

 

เย็น              รับประทานอาหารเย็น  /พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่เก้า :  พุทธคยา - พาราณสี

*** สถานที่ปฐมเทศนา พุทธสังเวชนียสถานที่ 4

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดป่าพุทธคยา

จากนั้น          นำทุกท่านออกเดินทางไปยังเมืองพาราณสี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงตามสภาพจราจร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารวัดไทยระหว่างทาง

บ่าย             นำทุกท่านเข้าสักการะ ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"  โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 กราบสักการะบูชาและเวียนประทักษิณ รอบองค์พระธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏีเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรก ใกล้กับพระมูลคันธกุฏี มี เสาอโศก หรือ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช แม้จะหักออกเป็น ๕ ท่อน ก็ยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีถือเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดของอินเดีย ชม ยะสะสถูป และ ซากฐานเจดีย์ธรรมราชิกสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์  ทำให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของ Pinacle Hotel  /พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สิบ พาราณสี - สนามบินลักเนาว์ สนามบินดอนเมือง(ประเทศไทย)

05.00 น.        นำทุกท่านล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ยามเช้า  ชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวฮินดู  และสถาปัตยกรรมตามแนวแม่น้ำคงคา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

จากนั้น          นำทุกท่านเลือกซื้อของฝาก ณ เมืองพาราณสี และเดินทางสู่สนามบินลักเนาว์

เที่ยง             รับประทานอาหารอินเดีย ณ ภัตตาคาร

                     นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองลักเนาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

20.55 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

เที่ยวบินที่ FD147  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที ) (มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

02.00 น.        ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ด้วยความปิติ อิ่มใจ โดยสวัสดิภาพ

 

 

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก