ทัวร์สังเวชนียสถาน 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2567

ทัวร์สี่สังเวชนียสถาน

27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2567

8 วัน 7 คืน

พักโรงแรม 3 คืน

พักวัด 4 คืน

อัตราค่าบริการท่านละ 27,000 บาท

***ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ

 มีพระวิทยากรบรรยาย นำสวดมนต์ ปฏิบัติบูชา ตลอดการเดินทาง

การเดินทาง

1. เดินทางขาไป โดยสายการบินแอร์เอเชีย

เที่ยวบินที่ FD122  ออกเดินทางเวลา 08.20 น. ถึงสนามบินคยา 10.10 น.

2. เดินทางขากลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย

เที่ยวบินที่ FD147 ออกเดินทางจากสนามบินลักเนาว์ 23.30 น. ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 04.25 น.

3. การเดินทางภายในประเทศอินเดีย โดยรถปรับอากาศชั้น 1 ไม่มีการเปลี่ยนรถ ใช้รถคันเดิมตลอดการเดินทาง ไม่นั่งเบียด

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคยา (ประเทศอินเดีย) - พุทธคยา

05.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA AIRWAYS) โดยมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.20 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองคยา ประเทศอินเดีย โดยสารการบินแอร์เอเชีย (Air asia) เที่ยวบินที่FD122  (ใช้เวลาบินประมาณ 3.55 ชั่วโมง) มีอาหารอุ่นร้อนบริการบนเครื่องบิน

10.10 น. เดินทางถึงสนามบินคยา ( Gaya Airport) เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  (เวลาท้องถิ่นที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที จากนั้น นำทุกท่านเข้าพักและเก็บสัมภาระ ณ วัดไทย

บ่าย เริ่มต้นการจาริกแสวงบุญพุทธสังเวชนียสถาน ๑ เมืองพุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้) นำท่านชม พระมหาเจดีย์พุทธคยา สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในประดิษฐาน พระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุกว่า 1,400 ปี ที่รอดพ้นจากการถูกทำลายหลาย  แล้วนำนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ ทำสมาธิปฏิบัติบูชาตามอัธยาศัย

18.30น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของวัดที่เข้าพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง :    พุทธคยา ราชคฤห์ - นาลันทา - พุทธคยา 

เช้า ออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. ตามสภาพจราจร)

รับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง

นำทุกท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฎ สถานที่ที่เป็นรมณียสถานสำราญพระราชอัธยาศรัยของพระพุทธเจ้า (ระยะทางขึ้นเขาคิชกูฎประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเดินขึ้นเขาลาดชัน แต่ปูลาดเดินง่าย เดินสะดวก แนะนำ ผู้ใหญ่ที่ขาเจ็บ หัวเข่าเจ็บ ขาไม่ดี เดินไม่ค่อยไหว ที่นี่มีเสลียงไว้ให้บริการ ถ้าต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้า) กราบสักการบูชา ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ สถานที่ที่อัครสาวกเบื้องซ้ายด้านผู้มีฤทธิ์มากได้สำเร็จพระอรหันต์ สักการะ ถ้ำสุกรขาตา หรือ ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่อัครสาวกเบื้องขวาด้านผู้มีปัญญาเป็นเลิศ สำเร็จพระอรหันต์ จากนั้นขึ้นสักการะบูชาที่ พระคันธกุฎี กุฏิพระพุทธเจ้า และกุฏิพระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก

จากนั้น นำทุกท่านเข้าชม วัดพระเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาสร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสถานที่เกิดวันมาฆบูชา และทรงจำพรรษาที่วัดแห่งนี้

11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยระหว่างทาง และร่วมทำบุญถวายผ้าป่าก่อนออกเดินทางต่อสู่เมืองนาลันทา

บ่าย นำทุกท่านเข้ากราบสักการะและถวายผ้าห่ม หลวงพ่อพระพุทธรูปองค์ดำ  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุนับพันปี ชาวท้องถิ่นเชื่อว่าหลวงพ่อสามารถดลบันดาลให้หายเจ็บหายป่วย คณะแสวงบุญที่เลื่อมใสศรัทธาจึงพากันไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากนั้น นำท่านเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยนาลันทา(เก่าซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในโลก ปัจจุบันเหลือซากปรักหักพังที่สะท้อนให้เห็นถึงยิ่งใหญ่ในอดีต กราบสักการะบูชาสถูปบ้านและสถานที่นิพพานของพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวา

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของวัดไทยที่เข้าพัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :  พุทธคยาทั้งวัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดที่เข้าพัก

นำทุกท่าน ถวายผ้าห่ม พระพุทธเมตตาพระแท่นวัชรอาสน์ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำทุกท่านเข้ากราบสักการะและเวียนประทักษิณรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา และ ชม สัตตมหาสถาน ที่พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ 7 สัปดาห์ คือ อนิมิสสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ และสระมุจลินทร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทย

บ่าย นำพาทุกท่านเดินทางสู่ เขาดงคะสิริ เข้ากราบสักการะถ้ำที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกกรกิริยาก่อนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า สวดมนต์ เจริญภาวนา

จากนั้น          อิสระเลือกซื้อของฝาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของวัดไทย / ร่วมกันถวายทำบุญผ้าป่า/พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ :  คยา พาราณสี        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดที่เข้าพัก

นำทุกท่านเข้าสักการะ ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"  โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 กราบสักการะบูชาและเวียนประทักษิณ รอบองค์พระธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏี เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12   ใกล้กับพระมูลคันธกุฏี มี เสาอโศก หรือ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช แม้จะหักออกเป็น ๕ ท่อน ก็ยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีถือเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดของอินเดีย ชม ยะสะสถูป และ ซากฐานเจดีย์ธรรมราชิกสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์  ทำให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์

หลังจากนั้น     นำทุกท่านล่องเรือชมความงดงามและวิถีชีวิตของชาวพาราณสี การบูชาของคนอินเดียรอบๆแม่น้ำคงคา และ ชมพิธีคงคาอารตีบูชา หรือเรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ ชมพิธีการเผาศพไฟไม่เคยดับมากกว่า 4,000 ปี ลอยกระทงบูชาพระบรมสารรีริกธาตุ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

วันที่ห้า :  พาราณสี กุสินารา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่เข้าพัก

เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา

12.00 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารวัดไทยระหว่างทาง

บ่าย นำท่านเข้าสักการะปรินิพพานสถูป สถานที่ดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ร่วมกันสวดมนต์บูชา และถวายผ้าห่มองค์พระพุทธรูปปรินิพพาน

หลังจากนั้น     นำท่านเข้าสักการะมกุฎพันธนเจดีย์ ชาวท้องถิ่นเรียกว่า รัมภาร์สถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก :  กุสินารา ลุมพินี(ประเทศเนปาล)  

** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล**                                                      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

ทุกท่านออกเดินทางไปยังลุมพินี (ประเทศเนปาล ) ระยะทาง 178 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง ตามสภาพจราจร

12.00 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวันและทาน “โรตีอรีดอย”  ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ก่อนจะเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางต่อสู่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ด่านโสเนาลี (SONUALI) ชายแดนประเทศอินเดีย – เนปาล

บ่าย นำทุกท่านสู่    สวนศักด์สิทธิ์ ลุมพินีวัน เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์ และ กรุงเทวทหะ ภายในสวนลุมพินีแห่งนี้มี "วิหารมายาเทวี"ทภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส และชมสระโบกขรณี กราบสักการะเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ วัดไทยลุมพินี /ทำบุญถวายผ้าป่า/ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด :  ลุมพินี สาวัตถี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของวัดไทย

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางเข้าประเทศอินเดียที่ด่านโสเนาลี (SONUALI) ชายแดนประเทศอินเดีย – เนปาล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960/ ทำบุญผ้าป่า

หลังจากนั้น     ออกเดินทางสู่เมืองสาวัตถี ระหว่างทางแวะ ชมเมือง กบิลพัสดุ์ใหม่ หรือ ปิปปาวา สถานที่ขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ และได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่เมืองไทยในสมัยรัชกาลที่5

เย็น เดินทางถึงเมืองสาวัตถี

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด : สาวัตถี - สนามบินลักเนาว์ - สนามบินดอนเมือง (ประเทศไทย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก

เมืองสาวัตถี ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล ซึ่งในครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เดินทางเสด็จมาประทับ จำพรรษาที่เมืองแห่งนี้รวมทั้งหมด 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมาย ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สำคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือ ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์และเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุดสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ครั้งนี้ คือที่โคนต้นมะม่วง หรือ คัณฑามพพฤกษ์ในเมืองสาวัตถี นำท่านชม วัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอารามที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี และที่วัดแห่งนี้พระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา นมัสการพระคันธกุฎี, หมู่กุฎิของพระอรหันต์สวดมนต์ ปฏิบัติบูชา กราบสักการะอานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ที่ปลูกโดยพระอานนท์ในสมัยพุทธกาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารวัดไทย

บ่าย นำท่านชมสถูปคฤหาสน์ของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และ สถูปบ้านบิดาของท่านองคุลิมาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองลักเนาว์

เย็น รับประทานอาหารเย็น

จากนั้น นำพาทุกท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโชธารี จรัญสิงห์ ( Chaudhary Charan Singh International Airport) เมืองลักเนาว์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย 

23.30 น. ออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD147 ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 25 นาที

04.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567 เวลา 04.25 น.

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก***